הסטודנטים יתמכו בתוכנית הלשכה למניעת הידרדרות המקצוע- עו"ד יורי גיא רון

על פי ההסכם הצדדים להארכת תקופת ההתמחות. כמו כן הוסכם כי יוקם בית ספר למתמחים בלשכת עורכי הדין. ראש הלשכה: "אינני ראש לשכה גילדאי. אני גאה בראשי הפורום".

הוועד המרכזי של הלשכה אישר (11.8.09) את הסכם ההבנות שעליו חתם ראש הלשכה עו"ד יורי גיא רון יחד עם פורום ראשי הסטודנטים למשפטים באוניברסיטאות, שעל פיו יתמוך הפורום בתוכנית הלשכה למניעת הידרדרות המקצוע. כאמור בהסכם, לאחר אישורו בוועד המרכזי של הלשכה יחייב ההסכם את לשכת עורכי הדין, והוא מחייב את פורום הסטודנטים למשפטים באוניברסיטאות, ללא תלות בזהות האורגנים המכהנים בו.

על פי ההסכם מסכימים הצדדים, בין היתר, להארכת תקופת ההתמחות. הלשכה תפעל במידית להארכת תקופת ההתמחות לשנתיים, ותוגש הצעת חוק בנושא. פורום הסטודנטים למשפטים מסכים להארכה לשנה וחצי בלבד. עוד מובהר כי בכל מקרה לא תחול הארכת ההתמחות על סטודנטים שהחלו לימודיהם, ועל סטודנטים שהתקבלו ללימודי משפטים, עד למועד החתימה על הסכם זה.

כמו כן הוסכם בין פורום הסטודנטים באוניברסיטאות ללשכה כי יוקם בית ספר למתמחים בלשכת עורכי הדין. עוד הוסכם כי הלשכה תחתור להעמדת סטנדרט של מאמנים. יישקלו וייושמו רעיונות שמטרתם לעצב ולשפר את מעמד המאמן, כך שטובי עורכי הדין יאמנו את הדור הבא. יוגבר הפיקוח על ההתמחות על ידי הלשכה. יושם דגש מיוחד על פיקוח פיזי במשרדי המאמנים. בין היתר ייבחנו ההיבטים הבאים: תנאי עבודה של מתמחים, תוכן ההתמחות, וטיפול בבעיות שונות שפוגמות באיכות ההתמחות. הלשכה מעסיקה כיום כ – 30 מפקחים – עורכי דין בשכר, ובמידת הצורך תתגבר את מספר המפקחים כדי לממש מטרה זו.

הלשכה תעביר לכל סטודנט, עם אישור הזכאות להירשם כמתמחה, "מדריך למתמחה" המעגן את זכויותיו וחובותיו בהתמחות. אשר לבחינת ההסמכה, הוסכם כי הלשכה תחתור לשינוי מתכונת בחינת ההסמכה הנוכחית. הכוונה היא לפצל את בחינת ההסמכה למבחן דו – שלבי. השינויים כפופים לאישור רגולטורי.

השלב הראשון ייערך בתום שנת ההתמחות הראשונה. הלשכה תמליץ לוועדת הבחינות כי הבחינה תותאם בהיקפה ובמהותה לעובדת קיומה במהלך תקופת ההתמחות. מתמחה אשר נכשל במבחן זה יוכל להמשיך בהתמחותו כסדרה ולגשת למועד נוסף בתום שנה וחצי מתחילת התמחותו. מתמחה אשר נכשל במועד הבחינה השני יוכל להמשיך בהתמחותו כסדרה ולגשת למועד נוסף ואחרון מיד בתום התמחותו. יודגש כי עד למעבר השלב הראשון של הבחינה לא יוכל המתמחה להמשיך ולהיבחן בשלב השני של הבחינה.

השלב השני ייערך כשבועיים מתום תקופת ההתמחות, ויהיה מבחן מהותי, מבחן הערכת ביצוע. מבחן זה יכלול כנראה ניתוח מקרה, פתרון בעיות, ניתוח משפטי, הסקת מסקנות, כושר התבטאות וניסוח וכו'.
ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא רון, הדגיש כי על פי ההסכם מתחייב בפועל פורום הסטודנטים שלא להתנגד לשאר פרטי תוכנית הלשכה המופיעים בהחלטת הוועד המרכזי בנושא, ואשר לא נכללו בהסכם עם הפורום, ובהם הקמת הוועדה המשותפת עם המועצה להשכלה גבוהה, הדרישה של הלשכה לנציג במל"ג, הקמת ועדת המדרוג לפקולטות למשפטים והשינויים המידיים בהתנהלות בחינות ההסמכה.

ראש הלשכה הדגיש כי הוא משוכנע שיש צורך ברפורמה מסיבית בהכשרה למקצוע עריכת הדין, רגע לפני שהמקצוע הופך למקצוע שיורי. "אינני ראש הלשכה גילדאי, אולם רמת המקצוע ומניעת הידרדרותו הינן בעיני משימה חברתית שגם הסטודנטים חייבים להבינה ולתרום את חלקם האחראי למימושה. אני גאה בראשי פורום הסטודנטים למשפטים באוניברסיטאות, ומברך על החלטת הוועד המרכזי לאשר את ההסכם עימם".

 

נכתב במגזין עורך הדין, אוקטובר 2009.